Hungarian version


András Félegyházi - alias - ndrás
English-Hungarian / Hungaran-English Translator and Interpreter

Philoophy: Translation is my hobby as well    

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Félegyházi András

Bingo angol-magyar ism/izmusok szótár sorozat

Bingo English Hungarian ism/izmus Dictrionary Series

1-200 (folyatás jön)

abolitionism rabszolga-felszabadítási mozgalom, abolicionizmus
absenteeism igazolatlan hiányzás, munkakerülés
absolutism abszolutizmus, önkényuralom
abstractionism absztrakt művészeti irány
absurdism abszurdizmus
academicism akadémizmus
academism akadémizmus
achromatism akromatizmus, színtelenség
acrotism akrotizmus, a dolgok végső okainak kutatása
actinism aktinizmus, sugarak vegyi hatóképessége
activism aktivizmus
adoptianism Adoptianizmus--- Az a felfogás, amely szerint az Atya Jézust csak megkeresztelésekor fogadta fiává
adoptionism Adoptianizmus--- Az a felfogás, amely szerint az Atya Jézust csak megkeresztelésekor fogadta fiává
adventurism kalandorpolitika
aeroembolism légembólia
aestheticism esztéticizmus
ageism ageizmus, életkor miatti hátrányos megkülönböztetés [
agism ageizmus, életkor miatti hátrányos megkülönböztetés
agnosticism agnoszticizmus
agrarianism agrárreform
alarmism alarmizmus
albinism albinizmus
alcoholism alkoholizmus
aldosteronism aldosztronizmus (adosztron túltermelés)
algorism algoritmus, tizes számrendszer
alienism elmegyógyászat, pszichiátria, ideggyógyászat, külföldi jellege valakinek/valaminek
allelism allélizmus *
allelomorphism allelomorfizmus *
allomorphism alakváltozás
alpinism alpinizmus, hegymászás
altruism önzetlenség, emberbarátság
amateurism amatőrizmus, műkedvelés
amoralism amoralizmus, erkölcsönkívüliség
anabaptism anabaptizmus
anabolism anabolizmus
anachronism anakronizmus, korszerűtlenség
analphabetism analfabétizmus
anarchism anarchizmus, zűrzavar
anecdotalism anekdotizmus
aneurism aneurizma
anglicism anglicizmus
animalism animalizmus, állatiasság
animism animizmus, spiritualizmus
anisotropism anizotropizmus
antagonism antagonizmus, ellentétesség
anthropocentrism antropocentrizmus
anthropomorphism antropomorfizmus
anthropopathism antropopatizmus (nem embernek emberi tulajdonságok tulajdonítása)
antialcoholism antialkoholizmus
antiauthoritarianism anitautoritarizmus
antiblackism feketeellenesség (fekete emberek ellen)
anticapitalism antikapitalizmus, kapitalizmus-ellenesség
anticlericalism egyházellenesség, antiklerikalizmus
anticolonialism antikolonializmus
anticommercialism antikommercializmus
anticommunism antikommunizmus
antielitism antielitizmus (tekintélyelv ellenesség)
antievolutionism antievolúcionizmus
antifascism antifasizmus
antifeminism nőgyűlölet, antifeminizmus
antiferromagnetism antiferromágnesség
antihumanism antihumanizmus
antiliberalism antiliberalizmus
antimaterialism antimaterializmus
antimilitarism antimilitarizmus, hadseregellenesség
antinepotism antinepotizmus (rokonsági alapon előnyben részesítés ellenzése)
antinomianism antinomianizmus *
antiquarianism régiségbúvárlat
antiracism antirasszizmus
antiradicalism antiradikalizmus
antirationalism antiracionalizmus
antirealism antirealizmus
antireductionism antiredukcionista
antiritualism antiritualizmus
antiromanticism antiromanticizmus
antiterrorism antiterrorizmus
aphorism aforizma
apocalypticism apokaliptizmus
apocalyptism apokaliptizmus
archaism archaizmus, régiesség
asceticism aszkétizmus, önsanyargatás
assimilationism asszimilácionizmus
associationism asszociációs elmélet
asterism aszterizmus, csillagzat
astigmatism asztigmatizmus
asynchronism aszinkronizmus
atavism atavizmus
atheism ateizmus, istentagadás
athleticism atlétaság
atomism atomisztika
atonalism atonalizmus (hangnemnélküliség)
atropism atropinmérgezés
atticism atticizmus
autecism (used rarely in the meaning of autism) autizmus (néha autizmus értelemben használják)
authoritarianism önkényeskedés
autism autizmus
autoecism autoecia
autoeroticism autoeroticizmus
autoerotism autoeroticizmus
automatism automatizmus, gépiesség
automorphism automorfizmus (csoportelmélet)
baalism baalizmus
baptism baptizmus, keresztség
barbarianism barbarizmus
barbarism barbárság, civilizálatlanság
behaviorism behaviorizmus
biblicism biblicizmus
bibliophilism bibliofilia, könyvszeretet
bicameralism bikameralizmus
biculturalism bikulturalizmus
bidialectalism bidialektizmus
bilateralism bilateralizmus
bilingualism bilingualizmus
bimetallism bimetalizmus
biologism biologizmus
bioregionalism bioregionalzmus
bipartisanism kétpártiság
bipedalism bipedalizmus, kétlábúság
biracialism kettős fajvédelem
blackguardism elvetemültség, aljasság, gazemberség
bogyism hit a démonokban és a lidércekben
bohemianism bohémság
bolshevism bolsevizmus
boosterism boosterizmus (szervezet vagy város támogatása9
bossism egy politikai párt dominálása egy pártfőnök által
botulism botulizmus, húsmérgezés
bourbonism szélsőséges politikai konzervatizmus
boyarism bojárizmus
bromism brómmérgezés
brutism kegyetlenség, brutizmus
bruxism fogcsikorgatás
bureaucratism bürokratizmus
cabalism kabalizmus
caciquism korrupt közigazgatás
cambism pénzváltás elmélete és gyakorlata
cannibalism kannibalizmus
capitalism kapitalizmus
careerism karrierizmus, törtetés
casteism kasztrendszer
catabolism katabolizmus, disszimiláció
catastrophism katasztrofizmus
catechism katekizmus
cavalierism lovagiasság
centralism centralizmus, központosító irányzat
centrism centrizmus, középutasság
ceremonialism ceremonializmus
charism karizma
charlatanism sarlatánság
chauvinism sovinizmus
chemism kemizmus
chemotropism kemotropizmus
chimaerism kimérizmus
chimerism kimérizmus
chrism krizma, szent olaj, szent kenet, bérmálás
chromaticism kromaticizmus
cicisbeism az a gyakorlat, hogy a házas asszony házibarátot tart fenn
cinchonism cinkonizmus, kininmérgezés
civicism az a doktrina, mely szerint minden polgárnak ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak
civism honpolgári érzület
classicism klasszicizmus
classism osztálokon alapuló diszkrimináció, klasszizmus
clericalism klerikalizmus
clonism izomrángás állapota
cockneyism sajátos londoni külvárosi kiejtés, szóhasználat
collaborationism kollaboráció
collectivism kollektivizmus
colloquialism köznelyvi kifejezés
colonialism kolonialzmus, gyarmati rendszer
colorism a fekete közösségen belül a különböző bőrszín-árnyalatok
szerinti értékhierarchia
commensalism kommenzalizmus, asztalközösség
commercialism üzleti szellem
communalism községpolitika
communism kommunizmus
communitarianism kommunitarizmus
conceptualism konceptualizmus
concretism konkretizmus
confessionalism konfesszionalizmus (ragaszkodás egy vallási közösséghez)
conformism konformizmus, alkalmazkodás
congregationalism kongregacionalizmus
connubialism házastársi kapcsolat
conservatism maradiság, konzervativizmus
constitutionalism alkotmányosság
constructivism konstruktivizmus
consumerism konzumerizmus
controversialism vitathatóság
conventionalism konvenciók betartása, sablonosság
corporatism korporatizmus (korporativizmus)
corporativism korporativizmus (korporatizmus)
cosmism kozmizmus
cosmopolitanism kozmopolitizmus, világpolgáriasság
cosmopolitism kozmopolitizmus, világpolgáriasság
countercriticism ellenkritika
counterculturalism ellen-kulturalizmus
counterterrorism terrorizmus elleni küzdelem
creationism lélekteremtés elmélete
credentialism kredentializmus (túlzott végzettség központúság)
cretinism kretinizmus, hülyeség
criticism kriticizmus, kritika, műbírálat
cronyism haverszellem
cryptorchidism rejtettheréjűség

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal